Start

Konkursy PLAN DZIAŁAŃ KÓŁEK ZAINTERESOWAŃ WYCIECZKI CERTYFIKATY

Konkursy, wycieczki, kółka zainteresowań

Konkursy

 

REGULAMIN KONKURSU

DZIEŃ TALENTÓW”

ORGANIZATOR:

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 85 W KATOWICACH

CELE  KONKURSU:

  • popularyzowanie działań artystycznych

  • rozwijanie kreatywności dzieci

  • promowanie młodych talentów

  • rozwijanie zainteresowań wychowanków

  • promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu

  • wyłonienie najciekawszej osobowości wśród osób posiadających różnorakie talenty i umiejętności

UCZESTNICY KONKURSU:

Konkurs jest otwarty dla dzieci Miejskiego Przedszkola Nr 85 w Katowicach.

Uczestnikiem konkursu może być każde dziecko, rodzic dziecka uczęszczającego do MP85.

Ponieważ uczestnik jest osobą niepełnoletnią, organizator będzie wymagał zgody podpisanej przez rodziców oraz pomocy rodzica w przygotowaniu dziecka do prezentacji swojego talentu.

FORMA KONKURSU:

Krótka prezentacja sceniczna w formie:

- śpiew

- taniec

- pokaz umiejętności gry aktorskiej

- pokaz sprawności fizycznej

- małe formy teatralne

- gra na dowolnym instrumencie

- recytacja

- występy sportowo-akrobatyczne

- zdolności manualne

- inne . . .

INFORMACJE OGÓLNE:

Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych.

Podczas występu dziecko nie może być ubrane prowokacyjnie,

Prezentacja nie może być dłuższa niż 5 minut w przypadku występów indywidualnych.

(opracowana wg własnego pomysłu do podkładu muzycznego

wg własnego wyboru lub a’capella).

Dopuszcza się prezentacje dłuższe, nieprzekraczające jednak 10 minut;

Uczestnicy są także zobowiązani dostarczyć przed występem wolny od wad fizycznych nośnik CD audio z nagraniem podkładu muzycznego.

Uczestnik gwarantuje, że prezentowany przez niego program jest oryginalny i wolny od wad prawnych oraz, że nie narusza praw osób trzecich.

Uczestnik jest zobowiązany powiadomić o niebezpieczeństwach związanych z jego występem.

Ma dostosować swój pokaz do możliwości technicznych sali.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za w/w elementy występu.

Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający i mikrofony odtwarzacz CD, rzutnik multimedialny;

(potrzeby w tym zakresie należy wpisać w karcie zgłoszeń).

Natomiast wszystkie pozostałe rekwizyty potrzebne uczestnikom do występu zabezpiecza sobie sam wykonawca przy doraźnej pomocy rodzica/opiekuna.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia

do dnia 29.02.2020r. PIĄTEK

Zwycięzcami Dnia talentów są wszyscy uczestnicy.

MIEJSCE REALIZACJI:

Przedszkole 85 w Katowicach – aula.

TERMIN REALIZACJI: 12.03.2020r.

PRZEBIEG KONKURSU:

Organizator zawiadamia o konkursie rodziców/opiekunów dzieci.

Osoby występujące otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

O kolejności występów decydują organizatorzy.

Informacja o kolejności występów zostanie podana do wiadomości przed planowanym rozpoczęciem konkursu.

Wzięcie udziału w konkursie oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne publikowanie i wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych na str. internetowej Przedszkola

Szczegółowe informacje – Osoby do kontaktu – Teresa Wróbel


 

Załącznik:

Karta zgłoszenia do Konkursu

DZIEŃ TALENTÓW”

 

1. Imię i nazwisko uczestnika………………………………………...............

 

2. Wiek uczestnika ……………………………………………………………..

 

3. Imię i nazwisko opiekuna………………………………………………………………......

 

6. Nazwa prezentowanej formy……………………………………………………………….

 

7. Czas prezentacji ………………………………………………………………………..........

 

8. Potrzeby techniczne (ze strony organizatora)…………………………………...................

 

.................................................................................................................................................

 

9. Rekwizyty potrzebne do prezentacji (zabezpiecza sam wykonawca

proszę je wymienić).............................................................................................................

 

.................................................................................................................................


 

Miejscowość, data                                                   podpis uczestnika


 


 

ZGODA RODZICÓW NA WYSTĘP OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ W KONKURSIE

 

Wyrażam zgodę na występ mojego dziecka (dzieci) w konkursie

DZIEŃ TALENTÓW”

organizowanego przez Radę Pedagogiczną i Dyrektora, Miejskiego Przedszkola Nr 85 w Katowicach.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem* konkursu.

…………………………….

Podpis rodziców/opiekunów


 

Aktualności

Kontakt

  • Miejskie Przedszkole nr 85 w Katowicach
    40-824 Katowice, ul. Kwiatkowskiego 20
  • 32 254 68 20 502171850

Galeria zdjęć