Start

Sówki Plan dydaktyczno -wychowawczy Ramowy rozkład dnia Siatka godzin nauczycieli/konsultacje DLA RODZICÓW - ważne dokumenty do wglądu

GRUPA 4

Plan dydaktyczno -wychowawczy

 

P A Ź D Z I E R N I K

 

 

I TYDZIEŃ - WARZYWA ZNANE I LUBIANE

 

Poznajemy przyrodę

Jesień

-nazywanie przetworów z owoców i warzyw (dżemy, soki, kiszonki, kompoty)

-rozpoznawanie i na­zywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, po smaku, zapachu

 

Uczymy się czytać

-zapoznanie z literą a – małą i wielką, druko­waną i pisaną

-rozpoznawanie i nazy­wanie poznanych liter

 

Nasza edukacja matematyczna

Kształtowanie pojęć licz­bowych i umiejętności liczenia

-zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 3

 

Pozostałe cele wychowawczo-dydaktyczne

-rozwijanie mowy

-rozwijanie sprawności manualnej

-rozwijanie umiejętno­ści wokalnych

-rozwijanie sprawności fizycznej

 

 

 

II TYDZIEŃ - MOJA RODZINA

 

Nasze rodziny

Podawanie informacji na temat swojej rodziny

-podawanie informacji, ja­kie zawody wykonują ro­dzice, czym się zajmują

-określanie czynności domowych wykonywa­nych przez poszczegól­nych członków rodziny

-podawanie powiązań między członkami rodzi­ny, np. Babcia to mama mamy lub mama taty

-wyjaśnienie wielo­znaczności słowa dom

Wzmacnianie więzów w rodzinie

-wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji, opartych na szacunku, akceptacji i miłości

 

Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania

-zapoznanie z literą m – małą i wielką, druko­waną i pisaną

-utrwalanie poznanych liter

 

Nasza edukacja matematyczna

Rozwijanie intuicji geometrycznej

-zapoznanie z figurą geometryczną – kwa­dratem

 

Pozostałe cele wychowawczo-dydaktyczne

-rozwijanie mowy

-rozwijanie sprawności manualnej

-rozwijanie umiejętno­ści wokalnych

-rozwijanie sprawności fizycznej

 

 

 

III TYDZIEŃ - ZWIERZĘTA DOMOWE

 

Poznajemy przyrodę

Przyroda w sali, w domu

-poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, wizyt u weterynarza, zapew­nienia odpowiedniego miejsca na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer

-nazywanie dorosłych i młodych zwierząt

 

Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania

-zapoznanie z literą e – małą i wielką, druko­waną i pisaną

-utrwalanie poznanych liter

 

Nasza edukacja matematyczna

Rozwijanie intuicji geometrycznej

-nazywanie figur geome­trycznych

-zapoznanie z wyglą­dem cyfry 4

 

Pozostałe cele wychowawczo-dydaktyczne

-rozwijanie mowy

-rozwijanie sprawności manualnej

-rozwijanie umiejętno­ści wokalnych

-rozwijanie sprawności fizycznej

 

 

 

IV TYDZIEŃ - DOMY I DOMKI

 

Nasza miejscowość, nasz region

Poznawanie osób pracu­jących w bliskim otocze­niu przedszkola

-poznawanie, na pod­stawie swojej miej­scowości, sposobów budowania dawniej i współcześnie

 

Poznajemy przyrodę

Jesień

-pokazywanie na wy­branych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają

-zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór

 

Uczymy się czytać

Elementarna nauka czytania

-zapoznanie z literą i – małą i wielką, druko­waną i pisaną

-utrwalanie poznanej litery

 

Nasza edukacja matematyczna

Rozwijanie intuicji geometrycznej

-nazywanie figur geome­trycznych

-zapoznanie z figurą geometryczną – trój­kątem

 

Pozostałe cele wychowawczo-dydaktyczne

-rozwijanie mowy

-rozwijanie sprawności manualnej

-rozwijanie umiejętno­ści wokalnych

-rozwijanie sprawności fizycznej

L I S T O P A D 

 

I TYDZIEŃ - URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 

 

Poznawanie urządzeń elektrycznych

Doświadczenia konstrukcyjno-techniczne

− poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni,
różnych form zastosowania techniki w życiu ludzi
(np. korzystanie z telefonu, stacjonarnego lub komórkowego, 
komputera).

 

Uczymy się czytać
Elementarna nauka czytania
−rozpoznawanie liter drukowanych, 

– małychi wielkich
− tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.

 

Nasza edukacja matematyczna

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia.
 − rozpoznawanie cyfr
Rozwijanie intuicji geometrycznej
− nazywanie figur geometrycznych

 

Pozostałe cele wychowawczo-dydaktyczne:

- rozwijanie mowy,

- rozwijanie sprawności manualnej,

- rozwijanie umiejętności woklanych, 

- rozwijanie sprawności fizycznych. 

 


II TYDZIEŃ - PADA DESZCZ 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Miejskie Przedszkole nr 85 w Katowicach
    40-824 Katowice, ul. Kwiatkowskiego 20
  • 32 254 68 20
    502171850-nr telefonu dyrektora przedszkola:

Galeria zdjęć