Start

Biedronki Plan wychowawczo-dydaktyczny luty 2020 Ramowy rozkład dnia Siatka godzin nauczycieli/konsultacje

Grupa 3

Plan wychowawczo-dydaktyczny luty 2020

 

 

 03.02.2020 – 07.02.2020 BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY

Dziecko:

 • podejmuje różnorodną aktywność poznawczą w czasie swobodnych zabaw,
 • chętnie korzysta z biblioteczki przedszkolnej,
 • wita się z kolegami i koleżankami,
 • używa zwrotów grzecznościowych,
 • wykonuje proste ćwiczenia gimnastyczne,
 • naśladuje N. podczas zajęć gimnastycznych,
 • odpowiada na pytania dotyczące tekstu,
 • mówi zrozumiale dla rówieśników i dorosłych,
 • wskazuje morał z bajki,
 • wymyśla rym do podanego słowa,
 • znajduje dwa obrazki rymujące się,
 • ilustruje ruchem opowieść muzyczną,
 • rozróżnia i nazywa podstawowe figury geometryczne,
 • wskazuje przedmioty okrągłe, kwadratowe, prostokątne i trójkątne,
 • słucha muzyki, zwracając uwagę na charakterystyczne zmiany w utworze,
 • wykonuje pracę plastyczną wg własnego pomysłu,
 • powtarza słowa piosenki,
 • wykonuje prace plastyczno- techniczne wg instrukcji,
 • bierze udział w zabawach z elementami dramy,
 • wyróżnia pierwszą oraz ostatnią głoskę w słowach,
 • uczestniczy w zabawach ruchowych i integracyjnych,
 • zapamiętuje i odtwarza gesty z piosenki,
 • obserwuje i wskazuje zmiany w przyrodzie,
 • bierze udział w zabawach zorganizowanych,
 • ustala kolejność wydarzeń,
 • układa historyjkę obrazkową,
 • wykonuje proste doświadczenia,
 • szereguje wg wielkości
 • odróżnia fikcję od rzeczywistości,
 • prawidłowo trzyma narzędzie pisarskie,
 • łączy atrybuty z bohaterem znanej baśni,
 • nawleka koraliki na sznurek,
 • rozróżnia grafem litery B od innych,
 • składa wyrazy z rozsypanki literowej,
 • odczytuje globalnie proste wyrazy,
 • wypowiada się na określony temat,
 • komunikuje się w sposób zrozumiały,
 • przestrzega ustalonych zasad,
 • dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
 • porównuje baśni – wskazuje elementy wspólne,
 • rozróżnia litery podobne: b, d, p,
 • używa określeń czasu w opowieści: później, najpierw, na końcu ,
 • opowiada historyjkę obrazkową,
 • składa obrazek z części,
 • zachowuje porządek w swoim otoczeniu,
 • odwiesza ubrania na miejsce,
 • samodzielnie wymyśla zabawy,
 • bawi się zgodnie z innymi dziećmi.
 • odejmuje w zakresie 10,
 • buduje dłuższe wypowiedzi,
 • słucha uważnie wypowiedzi innych, potrafi się do nich odnieść,
 • śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego.

 

 10.02.2020 – 14.02.2020 W DAWNYCH CZASACH

Dziecko:

 • uczestniczy w zabawach doskonalących motorykę mała,
 • podejmuje aktywność plastyczną w czasie wolnym,
 • bierze udział w zabawach ruchowych i integracyjnych,
 • nawiązuje relacje rówieśnicze,
 • chwyta i rzuca piłkę,
 • zachowuje czystość wokół siebie,
 • sprząta po posiłku,
 • odczytuje zapis symboliczny i obrazkowy,
 • formułuje pytania,
 • poszukuje informacji w różnych źródłach,
 • przelicza elementy w zakresie 10,
 • rozpoznaje grafem liczby 10,
 • rozróżnia aspekt kardynalny od porządkowego,
 • bierze udział w zabawach fabularyzowanych,
 • prawidłowo trzyma pędzel,
 • nazywa podstawowe figury geometryczne,
 • bierze udział w zabawach ruchowych i integracyjnych,’
 • opisuje wygląd dinozaura na podstawie ilustracji,
 • wymienia podstawowe informacje na temat dinozaura: jak się poruszał, co jadł, jak wyglądał,
 • odnajduje opisywanego dinozaura spośród innych,
 • prawidłowo trzyma narzędzie pisarskie,
 • wykonuje pracę plastyczna wg wzoru,
 • utrzymuje prawidłową postawę ciała,
 • odnajduje w książkach potrzebne informacje na podstawie ilustracji,
 • współpracuje w grupie,
 • dzieli się zabawkami,
 • podejmuje aktywność poznawczą w czasie wolnym,
 • wysłuchuje tekstu czytanego przez Nauczyciela
 • przedstawia emocje za pomocą mimiki i gestów,
 • radzi sobie z emocjami w sytuacjach trudnych – przegraną,
 • wypowiada się na forum grupy,
 • reaguje na zróżnicowany sygnał dźwiękowy,
 • inscenizuje ruchem opowieść,
 • bawi się przestrzegając ustalonych reguł,śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego,prezentuje wiersz,
 • zachowuje czystość wokół siebie,
 • sprząta po posiłku,
 • rozpoznaje poznane litery,
 • wyszukuje słów na poznane głoski,
 • buduje piramidę z klocków drewnianych,
 • segreguje zabawki wg rodzaju i wielkości.

 

17.02.2019 – 21.02.2019 WYNALAZKI

Dziecko:

 • bierze udział w zabawach integracyjnych,
 • komunikuje się z dziećmi i dorosłymi,
 • odczuwa przynależność do różnych grup,
 • naśladuje N. w czasie ćwiczeń gimnastycznych,
 • wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy,
 • dokładnie myje ręce przed każdym posiłkiem,
 • dokonuje analizy sylabowej przedmiotów,
 • przelicza liczbę sylab i przyporządkowuje tyle elementów,
 • wyodrębnia pierwszą i ostatnią głoskę,
 • wypowiada się w sposób zrozumiały dla innych,
 • odpowiada na pytania otwarte, wyjaśnia swoje zdanie,
 • rozpoznaje grafem litery p wśród innych,
 • prawidłowo trzyma narzędzie pisarskie,
 • odczytuje proste sylaby,
 • odróżnia głoskę p od b,
 • bierze udział w zabawach ruchowych,
 • posługuje się prostymi instrumentami,
 • skupia uwagę podczas słuchania tekstu czytanego przez N. lub oglądania filmu,
 • samodzielnie wymyśla zabawy,
 • podejmuje aktywność plastyczną w czasie wolnym,
 • wycina nożyczkami odrysowane kształty,
 • przelicza elementy w zbiorach,
 • porównuje ilustracje – znajduje różnice i podobieństwa,
 • rysuje po śladzie,
 • klasyfikuje urządzenia na elektryczne i nie,
 • łączy w pary obrazki przedmiotów z dawnymi i współczesnymi ich odpowiednikami,
 • rysuje wg kodu,
 • określa kierunki na kartce papieru,
 • dokonuje analizy i syntezy słuchowej podanych wyrazów,
 • podejmuje aktywność poznawczą – ogląda czasopisma i książki dla dzieci,
 • wypowiada się na forum grupy,
 • argumentuje swoje wypowiedzi,
 • zauważa figury geometryczne w otoczeniu,
 • przestrzega ustalonych zasad,
 • ubiera się adekwatnie do pogodny,
 • nawleka niewielkie koraliki na sznurek, rzuca i łapie przedmiot w kształcie kuli,
 • zna zasady bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu,
 • wymienia zagrożenia płynące z używania komputera i Internetu,
 • chętnie podejmuje aktywność ruchową na powietrzu,
 • wykonuje pracę przestrzenną wg wzoru,
 • bierze udział w zabawach muzyczno-ruchowych

 

 24.02.2020 – 28.02.2020 NA LUDOWO

Dziecko:

 • wyjaśnia, do czego służy kalendarz i jakie informacje zawiera,
 • uważnie ogląda ilustracje, zapamiętuje szczegóły i cechy charakterystyczne,
 • opisuje wygląd strojów ludowych,
 • współdziała w grupie,
 • bierze udział w zabawach integracyjnych,
 • czuje przynależność do grupy przedszkolnej,
 • obdarza uwagą inne dzieci i dorosłych,
 • komunikuje się z dziećmi i dorosłymi,
 • naśladuje N. w czasie ćwiczeń gimnastycznych,
 • wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy,
 • bierze udział w różnego rodzaju zabawach: bieżnych, rzutnych, z elementem skoku, z piłką, w kole,
 • próbuje wszystkich potraw,
 • próbuje wyjaśnić znaczenia przysłów,
 • wysłuchuje tekstu czytanego przez N.,
 • odpowiada na pytania dotyczące tekstu,
 • wymienia różne zjawiska pogodowe,
 • układa paski papieru od najdłuższego do najkrótszego,
 • zapamiętuje szczegóły z ilustracji i potrafi je odtworzyć,
 • rozróżnia pojęcia mały i duży,
 • porównuje i klasyfikuje auta ze względu na wielkość,
 • zna i respektuje zasady panujące w grupie,
 • odczuwa przynależność do grupy przedszkolnej,
 • rozpoznaje litery,
 • wyróżnia głoski na początku wyrazu,
 • komunikuje się w sposób zrozumiały,
 • łączy atrybut z odpowiednią osobą,
 • wysłuchuje muzyki ludowej,
 • tańczy podstawowe figury Krakowiaka,
 • dba o bezpieczeństwo swoje i innych,
 • porusza się w parach zgodnie z zasadami,
 • wie, z jakiego regionu pochodzi,
 • rozpoznaje poszczególne napisy globalne,
 • odnajduje dwa takie same wzory,
 • rozpoznaje cyfry od 0 do 10,
 • szereguje cyfry rosnąco,
 • wycina proste elementy po linii,
 • śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego,
 • rysuje w powietrzu kontury różnych przedmiotów,
 • w czasie wolnym podejmuje różnego rodzaju aktywności.
 • bierze udział w zabawach integracyjnych,
 • zgodnie bawi się z innymi dziećmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 85 w Katowicach
  40-824 Katowice, ul. Kwiatkowskiego 20
 • 32 254 68 20 502171850

Galeria zdjęć