Start

Krasnale Plan wychowawczo-dydaktyczny Ramowy rozkład dnia Siatka godzin nauczycieli/konsultacje

GRUPA 2

Plan wychowawczo-dydaktyczny

PAŹDZIERNIK 

 

TYDZIEŃ 1 "IDZIE JESIEŃ PRZEZ ...OGRÓD I SAD"

Treści programowe:

Przyroda

Obserwacja przyrody

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, w bliskim otoczeni przedszkola,

 • gromadzenie dostępnych okazów przyrodniczych i przechowywanie ich w kąciku przyrody.

Przyroda jesienią

 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych owoców i warzyw,

 • gromadzenie owoców drzew w kąciku przyrody; wykorzystanie ich do wszelkiej działalności matematycznej, plastycznej, muzycznej, w relaksacji czy w ćwiczeniach ruchowych.

Rozwój fizyczny

Racjonalne odżywianie

 • spożywanie owoców i warzyw, ograniczanie spożywania słodyczy, chipsów.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych:

 • kształtujących postawę ciała

 • orientacyjno-porządkowych

 • bieżnych

 • z elementem czworakowania.

Koledzy, grupa przedszkolna

Dziecięce relacje

 • stosowanie form grzecznościowych względem dzieci i dorosłych (w domu, w przedszkolu, na ulicy).

Miejscowość, region

Praca dorosłych

 • poznawani zawodów osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola.

Procesy poznawcze

Spostrzeganie wzrokowe

 • wyszukiwanie takich samych przedmiotów, obrazków,

 • wskazywanie różnic pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,

 • składanie obrazków w całość według wzoru.

Spostrzeganie słuchowe

 • odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie),

 • rytmiczne dzielnie słów – nazw obrazków (na sylaby – bez używania tego określenia).

Percepcja za pomocą dotyku, smaku, węchu

 • rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą dotyku, smaku, węchu.

Pamięć

 • układanie obrazków, przedmiotów według określonej kolejności,

 • zapamiętywanie prostych, krótkich rymowanek, wierszy, tekstów piosenek.

Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Ćwiczenia oddechowe

 • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność regulowania oddechu.

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach: szczeki dolnej, języka, warg, podniebienia miękkiego, mięśni zwierających pierścień gardłowy.

 • Słownictwo

 • nazywanie przedmiotów i ich kolorów (zabawek, ubrań, pojazdów, naczyń itp.).

 • Wypowiedzi ustne

 • odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

 • Początkowa nauka czytania i pisania

  Percepcja wzrokowa

 • obserwowanie najbliższego otoczenia (sala, plac zabaw, widok z okna…), wymienianie jego elementów,

 • Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (na sylaby) z pomocą nauczyciela lub samodzielnie.

 • Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk,

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych.

 • Elementy matematyki

  Liczenie

 • wyodrębnianie obiektów do liczenia; określanie ich ilości: dużo, mało,

 • liczenie na palcach.

 • Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów: klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

 • Działalność plastyczna

  Barwy wokół nas

 • rozróżnianie i poznawanie barw – podstawowych i pochodnych,

 • Zainteresowania plastyczne

 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów,

 • wycinanie, wydzieranie, składanie,

 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów.

 • W świecie sztuki – muzyka

  Muzyka i śpiew

 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanej przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

 • Muzyka i ruch

 • odpowiednie reagowanie na różne sygnały dźwiękowe,
  Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania,

 • rozwijanie spostrzegawczości oraz mowy,

 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,

 • wykonanie układu ruchowego do piosenki,

 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci,

 • rozwijanie umiejętności rachunkowych,

 • rozwijanie sprawności fizycznej,

 • utrwalanie nazw najczęściej spotykanych warzyw i owoców,

 • utrwalanie znajomości kolorów,

 • rozwijanie umiejętności plastycznych.

 

TYDZIEŃ 2 - JESIEŃ IDZIE DO ZWIERZĄT

Treści programowe:

Przyroda

Obserwacja przyrody

 • obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.

Przyroda jesienią

 • poznawanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy na przykładzie jeża, wiewiórki, bociana.

Koledzy, grupa przedszkolna

Dziecięce relacje

 • stosowanie form grzecznościowych względem dzieci i dorosłych (w domu, w przedszkolu, na ulicy).

Procesy poznawcze

Spostrzeganie wzrokowe

 • obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian za

 • chodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku).

 • Spostrzeganie słuchowe

 • reagowanie na polecenia słowne.

 • Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

 • Aktywność językowa

  Ćwiczenia oddechowe

 • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność regulowania oddechu.

 • Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchem narządów artykulacyjnych.

 • Wypowiedzi ustne

 • odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

 • Poprawność gramatyczna wypowiedzi

 • poprawne stosowanie końcówek rzeczowników w dopełniaczu (np. zabawa Czego brakuje?),

 • poprawne stosowanie liczby mnogiej rzeczowników.

 • Początkowa nauka czytania i pisania

  Percepcja wzrokowa

 • obserwowanie najbliższego otoczenia (sala, plac zabaw, widok z okna…), wymienianie jego elementów,

 • nakładanie takich samych obrazków na siebie (zabawa Memory).

 • Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (na sylaby) z pomocą nauczyciela lub samodzielnie.

 • Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk,

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych.

 • Kącik książki

 • zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat.

 • Elementy matematyki

  Orientacja przestrzenna

 • określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, w, przed, za, obok.

 • Działalność plastyczna

  Zainteresowania plastyczne

 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów,

 • wycinanie, wydzieranie, składanie,

 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów.

 • W świecie sztuki – muzyka

  Muzyka i śpiew

 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanej przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

 • odpowiednie reagowanie na różne sygnały dźwiękowe,

 • estetyczne, rytmiczne poruszanie się przy muzyce,

 • reagowanie ruchem na zmiany wysokości dźwięków (dźwięki wysokie – dźwięki niskie), tempa (szybko – wolno) i dynamiki (głośno – cicho) utworu.

 • Instrumenty perkusyjne

 • poznawanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych.

 • Aktywność ruchowa

  Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • rozwijanie mowy,

 • poznawanie miejsc, w którym jeże chronią się przed nadchodzącą zima,

 • łączenie śpiewu z elementem ruchu,

 • rozwijanie poczucia rytmu,

 • poznawanie sposobów przygotowywania się wybranych zwierząt do zimy,

 • rozwijanie orientacji przestrzennej,

 • rozbudzanie zainteresowań światem zwierząt,

 • rozwijanie sprawności ruchowej,

 • poznawanie wyglądu i sposobu odżywiania się wiewiórki,

 • rozwijanie sprawności manualnej.

 

TYDZIEŃ 3 - CO Z CZEGO OTRZYMUJEMY

Treści programowe:

Przyroda

Przyroda jesienią

 • poznawanie sposobów przechowywania owoców (mrożenie, suszenie, pasteryzowanie).

Przyroda wiosną

 • wyjaśnianie roli zwierząt hodowanych na wsi – określanie korzyści, jakie ma człowiek z ich hodowli (np. gęś – pierze, baran – wełna itp.).

Uprawa roślin i hodowla zwierząt

 • rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych,

 • dostrzeganie, że zwierzęta mają zdolność odczuwania.

Koledzy, grupa przedszkolna

Dziecięce relacje

 • uczestniczy we wspólnych zabawach organizowanych przez nauczyciela.

Procesy poznawcze

Spostrzeganie wzrokowe

 • obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku),

 • uzupełnianie braków na obrazkach.

Spostrzeganie słuchowe

 • rozpoznawanie i naśladowanie różnych odgłosów, np. wybranych zwierząt, pojazdów,

 • reagowanie na polecenia słowne.

Percepcja za pomocą dotyku, smaku, węchu

 • rozpoznawanie znanych przedmiotów za pomocą dotyku.

Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Ćwiczenia oddechowe

 • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność regulowania oddechu.

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchem narządów artykulacyjnych.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego utworu

 • Początkowa nauka czytania i pisania

  Percepcja wzrokowa

 • obserwowanie najbliższego otoczenia (sala, plac zabaw, widok z okna…), wymienianie jego elementów.

 • Słuch fonematyczny

 • rytmiczny podział słów (na sylaby) z pomocą nauczyciela lub samodzielnie.

 • Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk,

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych.

 • Elementy matematyki

  Orientacja przestrzenna

 • ustalanie położenia obiektów względem własnej osoby.

 • Liczenie

 • poznawanie wartości monet, banknotów (np. 1 zł, 2 zł, 5 zł i 10 zł); właściwe operowanie nimi w zabawie.

 • Działalność plastyczna

  Zainteresowania plastyczne

 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów,

 • wycinanie, wydzieranie, składanie,

 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).

 • W świecie sztuki – muzyka

  Muzyka i śpiew

 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanej przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

 • odpowiednie reagowanie na różne sygnały dźwiękowe,

 • estetyczne, rytmiczne poruszanie się przy muzyce,

 • Aktywność ruchowa

  Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych
  Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu empatii i wrażliwości,

 • poznawanie pochodzenia i wykorzystania wełny,

 • łączenie ruchu z piosenką,

 • kształtowanie poczucia rytmu,

 • zapoznanie z etapami powstawania mąki,

 • właściwe posługiwanie się monetami w zabawie,

 • rozwijanie sprawności ruchowej,

 • rozwijanie orientacji przestrzennej,

 • rozwijanie sprawności manualnej,

 • poznawanie znaczenia drzew w przyrodzie.

 

 

TYDZIEN 4 -IDZIE JESIEŃ Z DESZCZEM

Treści programowe:

Przyroda

Obserwacja przyrody

 • obserwowanie przyrody w naturalnym otoczeniu, podczas pobytu na świeżym powietrzu, w ogrodzie przedszkolnym oraz podczas spacerów i wycieczek.

Przyroda jesienią

 • dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią,

 • zwracanie uwagi na ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych.

Rozwój fizyczny

Higiena ciała i otoczenia

 • ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,

 • częste przebywanie na świeżym powietrzu we wszystkich porach roku.

Aktywność ruchowa

Sprawność ruchowa

 • uczestniczenie w zabawach ruchowych.

Bezpieczeństwo

Dbałość o bezpieczeństwo

 • odpowiednie zachowanie się podczas burzy, huraganu.

Procesy poznawcze

Spostrzeganie wzrokowe

 • obserwowanie bliższego i dalszego otoczenia w różnych okolicznościach; dostrzeganie różnic, określanie ich (np. obserwowanie zmian zachodzących w otoczeniu podczas kolejnych pór roku).

Spostrzeganie słuchowe

 • reagowanie na polecenia słowne.

Myślenie (logiczne)

 • rozwiazywanie prostych zagadek.

Uwaga

 • skupianie uwagi na przedmiotach, treściach (krótkich) przekazywanych przez nauczyciela.

Aktywność językowa

Ćwiczenia oddechowe

 • uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność regulowania oddechu.

Ćwiczenia narządów artykulacyjnych

 • uczestniczenie w ćwiczeniach rozwijających umiejętność świadomego kierowania ruchem narządów artykulacyjnych.

Wypowiedzi ustne

 • odpowiada na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.

Początkowa nauka czytania i pisania

Percepcja wzrokowa

 • obserwowanie najbliższego otoczenia (sala, plac zabaw, widok z okna…), wymienianie jego elementów.

Przygotowanie do pisania

 • rozwijanie sprawności całego ciała, w tym sprawności rąk,

 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez uczestnictwo w zabawach ruchowych.

Elementy matematyki

Organizacja czasu i przestrzeni

 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów lub ułożonego tworzywa przyrodniczego; próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu.

Klasyfikowanie

 • porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przydatności (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

Działalność plastyczna

Zainteresowania plastyczne

 • rysowanie, malowanie – korzystanie z różnych materiałów i przyborów,

 • wycinanie, wydzieranie, składanie,

 • tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw (kolaż).

W świecie sztuki – muzyka

Muzyka i śpiew

 • słuchanie piosenek o prostej linii melodycznej, śpiewanej przez nauczyciela; próby zapamiętywania tekstu i melodii.

Muzyka i ruch

 • odpowiednie reagowanie na różne sygnały dźwiękowe,

 • estetyczne, rytmiczne poruszanie się przy muzyce.

Instrumenty perkusyjne

 • poznawanie sposobów gry na instrumentach perkusyjnych.

  Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne):

 • poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni,

 • zwracanie uwagi na środki ostrożności,

 • instrumentacja do piosenki,

 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,

 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość,

 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów, próby kontunuowania dostrzeżonego rytmu,

 • rozwijanie sprawności ruchowej,

 • utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech jesiennego krajobrazu,

 • rozwijanie sprawności manualnej.

 

TYDZIEŃ 5- WIEM WSZYSTKO O JESIENI

 

W ostatnim tygodniu października podsumujemy nasza wiedze dotyczącą jesieni.
Będzie quiz sprawdzający , tańce przy piosenkach oraz prace plastyczne

 •  
 •  

Aktualności

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 85 w Katowicach
  40-824 Katowice, ul. Kwiatkowskiego 20
 • 32 254 68 20
  502171850-nr telefonu dyrektora przedszkola:

Galeria zdjęć