• Podział dzieci na grupy przedszkolne od 1.09.2021
     • Podział dzieci na grupy przedszkolne od 1.09.2021

     • Szanowni Państwo

      Informacja dotycząca przydziału dziecka do grupy będzie udzielana analogiczne jak w roku ubiegłym.

      Od dnia 9.08.2021 mogą Państwo wysłać sms pod numer telefonu 502171850 .
      W sms zwrotnym podane zostaną informacje dotyczące przypisania dziecka do grupy na rok szkolny 2020/2021.

      A.Dobosz

       

     • Zebranie organizacyjne , przygotowanie dokumentów

     • Szanowni Państwo!!
      Rodzice wszystkich dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola Nr 85 w Katowicach od 1.09.2021

      W dniach od 18.08.2021 (środa)  w godzinach działalności przedszkola tj. 6:00 do 17:00 wydawane będą dokumenty z prosbą o uzupełnienie i zwrot do przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2021.

      W skład dokumentów wchodzić będą:

      - deklaracja dotycząca opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

      - informacja o osobach upoważnionych do odbioru dziecka

      - oświadczenia związane z sytuacją  epidemiologiczną  ( tzw oświadczenia covid-19)

      Przypominamy równocześnie, że wszystkie dokumenty dotyczące dziecka muszą byc podpisane przez obydwoje rodziców za wyjątkiem sytuacji , gdy:

      - jeden z rodziców pozbawiony jest władzy rodzicielskiej,

      - rodzic jest wdowcem / wdową

      - w akcie urodzenia dziecka wpisana jest tylko matka dziecka

      -  rodzic posiada postanowienie sądowe , że jednostkowo decyduje o sprawach ważnych dla dziecka.

       

      Jednoczesnie informujemy, że w zakładce "kalendarz"
      zostały zamieszczone terminy zebrań organizacyjnych

      GRUPA MISIE:

      1 WRZESIEŃ 2021 GODZINA 16:00

      GRUPA KRASNALE:

      1 WRZESIEŃ 2021 GODZINA 17:00

      GRUPA BIEDRONKI:

      2 WRZESIEŃ 2021 GODZINA: 17:00

      GRUPA SÓWKI:

      2 WRZESIEŃ 2021 GODZINA : 16:00

       

      NA ZEBRANIE PRZYCHODZI 1 RODZIC DZIECKA. PODCZAS ZEBRANIA NALEZY MIEĆ  ZAŁOŻONĄ MASECZKĘ OSŁANIAJĄCĄ USTA I NOS.

      Z poważaniem

      Anna Dobosz

      502171850

       

       

       

    • Informacja GUS -SPIS POWSZECHNY
     • Informacja GUS -SPIS POWSZECHNY

     • Szanowni Państwo,

       

      Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. na terenie kraju trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

       

      Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

       

      Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. jest realizowany następującymi metodami:

      • metodą samospisu internetowego

      aplikacja dostępna jest na stronie https://spis.gov.pl/,

       

      • metodą wywiadu telefonicznego, dzwoniąc na infolinię spisową obsługiwaną przez pracowników statystyki publicznej od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 pod numerem: 22 279 99 99,


       

      • z uwagi na epidemię wywiady bezpośrednie nie będą realizowane do odwołania.

      W ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zbierane są następujące dane:

      • Charakterystyka demograficzna osób,

      • Aktywność ekonomiczna osób,

      • Poziom wykształcenia,

      • Niepełnosprawność,

      • Migracje wewnętrzne i zagraniczne,

      • Charakterystyka etniczno-kulturowa,

      • Gospodarstwa domowe i rodziny,

      • Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

       

      Osoby, które dokonały samospisu internetowego zachęcamy do udziału w „Loterii Narodowego Spis Powszechnego Ludności i Mieszkań” https://loteria.spis.gov.pl/

      Do wygrania cenne nagrody!

       

       

     • Informacja dotycząca wakacji 2021

     • Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia M E N z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych  przedszkoli (Dz. U. z 2019r., poz. 502) Dyrektor oraz Rada Rodziców wnioskują o przerwę wakacyjną w roku szkolnym 2020-2021.

      Po rozpoznaniu Państwa potrzeb,d potwierdzonych podpisaną deklaracją informuję, że w/w organy przedszkola będą wnioskowały do organu prowadzącego przedszkole- Urzędu Miasta Katowice  o zatwierdzenie poniżej przedstawionego harmonogramu pracy placówki w okresie wakacji.

      1.07.2021  (czwartek) - 30.07.2021  ( piątek) - przedszkole czynne .

      02.08.2021 (poniedziałek) - 13.08.2021 (piątek) - planowana przerwa wakacyjna , przedszkole nieczynne

      16.8.2021( ( poniedziałek) - 31.08.2021 ( wtorek) przedszkole czynne

      Okres od .2.08.2021 do 13.08.2021 był najrzadzej wskazywanym okresem przez rodziców.

      Deklaracje na podane okresy będa przygotowane do podpisu od 1.06.2021. 

      Do 15.06.2021 nalezy donieść zaświadczenie od pracodawcy o niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego w okresie, kiedy dziecko będzie uczęszczało do przedszkola w czasie wakacji. Wzór zaświadczenia będzie przygotowany przez przedszkole i gotowy do odebrania od 1.04.2021

      Powyższe zestawienie jest efektem analizy deklaracji złożonych przez rodziców w przedszkolu w okresie od 23.11.2020 do 11.12.2020 roku

      A.Dobosz

     • Zasady odbioru dzieci z MP85

     • Szanowni Państwo, Rodzice i Opiekunowie Prawni dzieci uczęszczających do MP85

      Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 85 w Katowicach serdecznie dziękuje wszystkim Rodzicom/Opiekunom dzieci za dostosowanie się do zasady obowiązujących w przedszkolu i odbieranie dzieci od godziny 14:30., a konieczność ewentualnego odbierania dziecka zawsze zgłaszają dyrektorowi placówki, który dzięki temu ma możliwość dostosowania pracy osób zatrudnionych w przedszkolu do nagłej potrzeby Rodzica.

      Jednocześnie zwracam się do kilku osób, które nie mają życzenia dostosować się do tej prośby o przyjęcie do wiadomości tych właśnie zasad.

      Rozumiemy potrzebę wcześniejszego wyjścia- każdy z nas ma plany lub powstają sytuacje , które zmuszają Rodzica/Opiekuna  do odebrania dziecka z placówki wcześniej niż o 14.30.

      Pragnę więc poraz kolejny poinformować:

      POTRZEBĘ WCZEŚNIEJSZEGO ODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA LUB ODBERANIA
      I POWROTU W CIĄGU DNIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA  LUB PÓŹNIEJSZEGO PRZYBYCIA DO PLACÓWKI ( BO TEŻ TAKIE SYTUACJE SIĘ ZDARZAJĄ) ZGŁASZANA JEST  TYLKO I WYŁĄCZNIE DYREKTOROWI PLACÓWKI.

      TO DYREKTOR PLACÓWKI ODPOWIEDZIALNY JEST ZA ORGANIZACJĘ PRACY I WYZNACZENIE PRACOWNIKA, KTÓRY BĘDZIE MIAŁ OBOWIĄZEK PRZYJĄĆ DZIECKO PÓŹNIEJ NIŻ 8:30 DO PRZEDSZKOLA I PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO WYJŚCIA Z PLACÓWKI WCZEŚNIEJ  NIŻ O 14:30.

      Równocześnie informuję, że jeżeli Rodzic/Opiekun upoważnia do odbioru swojego dziecka rodzica innego dziecka uczęszczającego do przedszkola i złożone zostanie stosowne upoważnienie na początku roku szkolnego, nie ma konieczności powtórnego zgłaszania tego faktu osobie dyżurującej lub nauczycielowi. Upoważnienie znajduje się w dokumentacji grupy i jest ważne do czasu jego odwołania.

      Zgłaszanie powyższych potrzeb osobom innym  niż dyrektor przedszkola nie będzie respektowane.

      z poważaniem

      Anna Dobosz

       

       

    • Przedszkole od 1 września 2020
     • Przedszkole od 1 września 2020

     • Drodzy Rodzice,

      Otwieramy przedszkole dla wszystkich dzieci od dnia 1 września 2020 r. Pragniemy zapoznać Państwa z obowiązującymi od tej daty wytycznymi:

      1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli w Miejskim Przedszkolu Nr 85 w Katowicach obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

      2. Przedszkole pracuje w godzinach od 6:00 do 17:00. 
       Dzieci mogą być przyprowadzane w godzinach 6:00 do 8:30.

       W godzinach 8:30--14:30 przedszkole jest bezwzględnie zamknięte.

       Spóźnieni  mogą wejść dopiero po 9:15 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

       Odbiór dzieci następuje od godziny 14:30. Wyjątkowo, tylko w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym zgłoszeniu, można odebrać dziecko w ustalonych z rodzicem godzinach.

      3. Wprowadzamy zasadę że w miesiącu wrześniu do części wspólnej przedszkola wchodzą dzieci nowoprzyjete z jednym Rodzicem. Pozostałe dzieci odbierane są przez pracownikow przedszkola  w drzwiach placówki.

      4. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić do 25 dzieci.

      5. Rodzicu pamiętaj, że do przedszkola nie będą wpuszczane dzieci z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku przedszkola każdemu dziecku mierzona jest temperatura.8.W przedszkolu dzieci nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach). 

      6.  Rodzicu zadbaj o to, by Twoje dziecko nie zabierało do przedszkola żadnych zabawek i innych przedmiotów. Niestety nie może z nimi wejść do przedszkola.

      7. Na czas stanu  epidemii:

      1) w miarę mozliwości  grupy będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach;

      3) eliminuje się obowiązek mycia zębów przez dzieci;

      5)  uroczystości urodzinowe dzieci będą odbywac się pod szczególnym nadzorem.

      6) zawiesza się organizację warsztatów, spotkań, przedstawień teatralnych organizowanych przez firmy zewnętrzne.

      7). Przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren przedszkola. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym.

      8). W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.

       

      Prosimy Was Rodzice o:

      1. zapoznanie się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach epidemii;

      2. dbania o to, by przekazanie dziecka pod opiekę pracownika przedszkola przebiegało sprawnie;

      3. przekazywanie dyrektorowi, nauczycielowi, pracownikowi przedszkola istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka, zgodnie z przyjętymi zasadami:

      - poprzez informację telefoniczną: 32 254 68 20  502 17 18 50, e-mail: przedszkole85@o2.pl

       

           4. pozostawienia w domu dziecka w sytuacji, gdy w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji;

       

          5. przyprowadzania do przedszkola tylko bezwzględnie zdrowego dziecka – bez objawów chorobowych;

       

          6. zapewnienia dziecku, które skończyło 4 r.ż. indywidualnej osłony ust i nosa w drodze do i z przedszkola;

       

         7. dbania o to, by dziecko nie zabierało do przedszkola zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów;

       

        8. regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania;

       

        9. do odbierania telefonów z przedszkola lub wyznaczenia dodatkowej osoby do kontaktu (upoważnionej do odbioru dziecka);

       

      10. do wypełnienia i podpisania w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola: OŚWIADCZEŃ RODZICA ZWIĄZANYCH ZE ZGŁOSZENIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA (pliki do pobrania)

      11. do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

       

      Rodzicu przygotuj swoje dziecko do nowej grupy, nauczycielek prowadzących grupę

      oraz do nowego wyglądu zewnętrznego pracowników obsługi (fartuchy ochronne, rękawiczki, przyłbice).

      Informacje przekazuj w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa.

      Anna Dobosz

       

       

   • Kontakty

    • Miejskie Przedszkole nr 85 w Katowicach
    • przedszkole85@o2.pl
    • przedszkole85@o2.pl
    • przedszkole85@o2.pl
    • 32 254 68 20 502171850-nr telefonu dyrektora przedszkola:
    • 40-824 Katowice, ul. Kwiatkowskiego 20
    • mgr Anna Dobosz
    • Miejskie Przedszkole Nr 85 w Katowicach powstało w 1983r. Obecnie do przedszkola uczęszcza 100 dzieci. W przedszkolu funkcjonują 4 grupy : Misie, Krasnale, Biedronki i Sówki. Każda grupa ma do dyspozycji salę zabaw, bogato wyposażoną w zabawki i inne pomoce dydaktyczne, oraz znajdującą się tuż obok szatnię i łazienkę.
    • Osobą odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji dotyczącej odpłatności za przedszkole jest Pani Sonia Nowara
    • Rok szkolny 2021/2022 Gr. 1 Misie : Natalia Przybylska, Monika Staśko Gr 2 Krasnale: Sabina Klajnbauer , Magdalena Lech Gr 3. Biedronki: Anna Dobosz Gr 4 Sówki : Teresa Wróbel, Maria Majek
   • Logowanie