• Plan wychowawczo-dydaktyczny

    •  

     P A Ź D Z I E R N I K

     03.10 – 07.10 IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT

     – poznanie wartości „pracowitości”; rozwijanie funkcji komunikatywnej języka i logicznego myślenia; zachęcanie do zgodnej współpracy podczas układania puzzli i różnych zabaw

     – zapoznanie dzieci z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni; poszerzanie doświadczeń językowych, wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie pamięci; uwrażliwianie na piękno jesiennej przyrody

     – poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew: dębu, klonu, kasztanowca; rozwijanie kompetencji matematycznych, doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1–3; prowadzenie obserwacji, wyciąganie wniosków z doświadczeń; przestrzeganie zawartych umów dotyczących bezpiecznego poruszania się podczas jesiennego spacer

     –  rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej; kształtowanie poczucia rytmu, ćwiczenie pamięci, doskonalenie sprawności fizycznej; wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas ćwiczeń i zabaw

     – poznanie nazw i wyglądu niektórych grzybów; rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych; motywowanie do samodzielnego wykonania pracy

      

     10.10 – 14.10 JESIENNA PRZYRODA

     – poszerzanie wiedzy dzieci na temat wartości jaką jest pracowitość; rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych; rozwijanie pozytywnych cech charakteru (pracowitości)

     – tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; poznanie jesiennych zwyczajów bocianów oraz niedźwiedzi; wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej; motywowanie do czynnego udziału w zajęciach (rozmowach, zabawach)

     – poznawanie zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy; rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i przeliczania przedmiotów, poszerzanie doświadczeń językowych dzieci w zakresie posługiwania się jęz. angielskim; wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawach

     –  poznawanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego; rozwijanie ekspresji, wrażliwości i pamięci muzycznej, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wzbogacanie doświadczeń sensorycznych; doskonalenie sprawności fizycznej; motywowanie do zdobywania samodzielnych doświadczeń

     – odkrywanie  własnych  możliwości  twórczych; poszerzanie  doświadczeń plastycznych, rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk; motywowanie do samodzielnego wykonania pracy

      

     17.10 – 21.10 KOSZYK PANI JESIENI

     – poznanie nowej wartości „uprzejmości”; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat; zachęcanie do bycia uprzejmym we wzajemnych relacjach

     – poznanie wybranych owoców rosnących w sadzie; poszerzanie doświadczeń językowych,

     wyrabianie  koordynacji  wzrokowo-ruchowej,  ćwiczenie  pamięci;  rozwijanie  kompetencji  językowych w zakresie posługiwania się jęz. angielskim; wdrażanie do dbania o porządek w najbliższym otoczeniu

     – poznanie nazw wybranych drzew owocowych (jabłoń, grusza, śliwa); rozwijanie kompetencji matematycznych, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i logicznego myślenia; wdrażanie do zgodnej współpracy

     – poznanie możliwości własnego aparatu głosowego; kształtowanie poczucia rytmu, wyrabianie pamięci i słuchu muzycznego; doskonalenie sprawności fizycznej; zachęcanie do starannego wykonywania wszystkich zadań i ćwiczeń

     – poznanie sposobu przygotowywania niektórych przetworów owocowych; rozwijanie zdolności manualnych; poszerzanie doświadczeń kulinarnych; zachęcanie do zdrowego odżywiania się i częstszego spożywania owoców

      

     24.10 – 28.10 SKARBY JESIENI

     – poszerzanie wiadomości na temat uprzejmości; rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków; rozwijanie u dzieci pozytywnych cech charakteru (uprzejmość)

     – poznanie warzyw rosnących w warzywniaku jesienią; wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, rozwijanie mowy komunikatywnej; prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń; kształtowanie poczucia jedności; budowanie atmosfery życzliwości i otwartości

     – poszerzenie wiadomości na temat warzyw i sposobu ich uprawy; rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; uwrażliwienie na bogactwo otaczającego nas świata roślin

     – poznawanie właściwości wybranego warzywa (ogórek kiszony); rozwijanie ekspresji muzycznej; wzbogacanie doświadczeń sensorycznych; doskonalenie sprawności fizycznej; kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresowej

     – poznanie budowy grzechotki i sposobu jej wykonania; rozwijanie sprawności manualnej i precyzyjnych ruchów rąk; doskonalenie umiejętności słuchania; wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania zadań