• INFORMACJA RODO, SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW,

    • Klauzula informacyjna RODO dla Rodziców

     KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA RODZICÓW

     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie) informuję, iż: 

     1. administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci (dane osobowe) jest  Miejskie Przedszkole nr 55 ,   z siedzibą w Katowicach, ul. Sokolska 25
     2. Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, jest Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 85 – Anna Dobosz ;  dane kontaktowe: ; tel.: 322546820  mail: przedszkole85@o2.pl
     3. Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Tomasz Ptak,  dane kontaktowe: ;

      adres-e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl tel. 32-6061323

     4. Celem przetwarzania danych jest: realizacja zadań statutowych przedszkola – celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji przedszkolnej.
     5. dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
      1.  art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia, a więc za Państwa zgodą, w celach określonych każdorazowo w przekazywanych przez Państwa formularzach zgody,

      

      1. art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia - w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, której stroną Państwo jesteście lub będziecie,

      

      1. art. 6 ust 1 pkt c Rozporządzenia - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

      

     1. w przypadku przekazywania danych zewnętrznym podmiotom przetwarzającym, odbiorcami Państwa danych osobowych będą instytucje oraz osoby wskazane każdorazowo w formularzach zgody na przetwarzanie danych; 
     2. dane osobowe będą przechowywane:
      1. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia: przez okres wskazany w formularzu zgody; w przypadku gdy w dotychczasowych formularzach zgody taki okres nie został wskazany; najpóźniej do zakończenia nauki Państwa dziecka w Przdeszkolu;

      

      1. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt b Rozporządzenia: przez okres obowiązywania umowy;

      

      1. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust 1 pkt c Rozporządzenia: przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez administratora; 

      

     1. posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
     2. macie Państwo prawo wniesienia skargi do UODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r; 
     3. podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym (w przypadku danych, o których mowa w pkt. 3c) lub warunkiem umownym (w przypadku danych, o których mowa w pkt. 3a i 3b). Ewentualne konsekwencje nieudzielenia zgody podane są na właściwym formularzu zgody; 
     4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia dodatkowe. 

      

     1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

      

     Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 85 w Katowicach, ul. E. Kwiatkowskiego 20, informuje, że w czasie nieprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy, dokumenty (CV, kwestionariusze itp.) składane drogą elektroniczną będą usuwane z poczty elektronicznej Przedszkola, natomiast dokumenty składane w formie papierowej są trwale niszczone bezzwłocznie po ich otrzymaniu. Przedszkole jako Administrator nie przechowuje składanych dokumentów nie ogłaszając rekrutacji na wolne stanowisko pracy, gdyż zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO, „dane osobowe muszą być zbierane  w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.”

     .........................................................................................................................................................................................

     Szkoła odkrywców Talentów to tytuł nadawany placówkom oświatowym, które w sposób szczególny i zapalnowany pracują z dzieckiem zdolnym, oraz dokładają starań o rozwijanie talentów, zainteresowań swoich wychowanków.

     Miejskie Przedszkole Nr 85 w Katowicach otrzymało tytuł w sierpniu 2014 roku i zostało umieszczone na Mapie Szkół Odkrywców Talentów.

     W związku z powyższym w tym roku szkolnym  2021/2022  po raz kolejny odbęda się działania mające na celu prezentację talentów, umiejętności, uzdolnień Dzieci jak i Rodziców.

     Dzieci:

     Wiosną 2022 roku odbędzie się "Dzien talentów". Każde dziecko będzie mogło zgłosić swoją kandydaturę w kategoriach:

     1.Recytacja

     2. Śpiew

     3. Taniec

     4. Plastyka

     5. Iluzja

     6. Drama

     7.Popisy sportowe

     8. Eksperymenty

     9.Zadania matematyczne

     10. Zadania przyrodnicze

     Obchody Dnia Talentów będa okazją do zaprezentowania wiadomości i umiejętności dzieci z wielu dziedzin, wykazania się pomysłowością i inwencją twórczą a także pogłębienia wiedzy i wzbogacenia słownictwa.

     Przyczynią sie do integracji całej społeczności przedszkolnej , zaangażowania we wspólne wykonywanie określonego przedsięwzięcia wspierającego rozwój zainteresowan i zdolności na miarę indywidualnych predyspozycji i mozliwości każdego dziecka. Dzieci do dnia talentów mogą byc przygotowane przez nauczycieli przy pomocy rodziców.

      

      

      

      

      

      
      

     0